O Stowarzyszeniu PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie na rzecz edukacji w budownictwie „EKOEDBUD” powstało w Lublinie przy ul. Turystycznej 44 w IV kwartale 2005 r.
Powołaniu stowarzyszenia przewodziła potrzeba kształcenia zawodowego młodzieży w zawodach dekarskich, umożliwiająca naukę zawodu zarówno na bazie dydaktycznej w szkołach jak i warsztatowej - przy ścisłej współpracy z firmami specjalistycznymi oraz producentami materiałów stosowanych w dekarstwie.

 

Cele i formy działania

§ 8

1. Celem stowarzyszenia jest: działalność na rzecz wspierania edukacji, branży
blacharsko-dekarskiej, ekologii oraz rozwoju lokalnego.

2. Celami szczegółowymi stowarzyszenia są:

2.1. inspirowanie, wspomaganie i koordynacja wszelkich działań w sferze edukacji,

       branży blacharsko-dekarskiej, ekologicznej oraz rozwoju lokalnego

2.2. wspieranie i rozwój przedsiębiorczości społecznej

2.3. wspierania działalności naukowej i wydawniczej

2.4. opracowywanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-

       użytkowych w celu ujęcia ich w Polskich Normach

2.5. działania na rzecz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną, kulturalną

       i sportową wśród młodzieży i dorosłych

2.6. krzewienie wśród rzemieślników obszernych informacji dotyczących wiedzy na temat

       produktów i materiałów, z których korzystają w swojej pracy, w celu ustawicznego

       podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

2.7. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie wykonywania

       pokryć dachowych i izolacji

2.8. opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa

       pracy oraz ochrony środowiska

2.9. działania na rzecz rozwoju edukacji językowej, turystycznej, informatycznej,

       dekarskiej

2.10. działania na rzecz poprawy jakości i efektywności systemów edukacji otwartych na

         środowisko i świat

2.11. wspieranie powszechnego dostępu do kształcenia i szkolenia

2.12. wydawanie publikacji, gazet i czasopism mających na celu:

             - informowanie o działalności stowarzyszenia,

             - reklamowanie firm członkowskich,

             - wspieranie Stowarzyszenia w poszukiwaniu nowych członków

              i sponsorów,

             - podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,

2.13. prowadzenie stałego sądu polubownego dla członków Stowarzyszenia

2.14. współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi

2.15. organizowanie krajowych i międzynarodowych wystaw, seminariów, targów,

         szkoleń, związanych z branżą blacharsko-dekarską i budowlaną

2.16. współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia

2.17. doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków

2.18. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność

         kulturalną, rekreacyjną i towarzyską

2.19. zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie

2.20. podnoszenie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

2.21. ochrona i promocja zdrowego stylu życia

2.22. przeciwdziałanie patologiom społecznym